Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат

Міністерство освіти України

Контрольна работа

з історії України

студента І-го курсу

ФПК

Міщенко Ігора

Володимировича

ТЕМА : Голод в Україні 32-33 років.

ХАРКІВ 2000

В аграрній програмі партії більшовиків соціалістична перспектива пов’язувалась з утворенням на базі експропрійованої поміщицької власності величавых державних господарств під керівництвом Рад депутатів від сільських робітників. Економічні зв’язки між сільськими радянськими господарствами та промисловістю, а Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат також між дрібними селянськими господарствами і усуспільненим секторм мали здійснюватись у нетоварній формі, шляхом продуктообміну.

Та величезна більшість селян бажала зрівняльного поділу земель. Інтерес до самостійного господарювання на своїй землі навіть ті дрібні власники, які опинилися вже на грані розорення. І тому наприкінці серпня 1917р. В.Ленін висловився за Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат те, щоб партія пішла на поступки дрібнобуржуазному селу і задовольнила його вимогу про соціалізацію, тобто оголошення державних поміщицьких селянських та інших земель всенародним надбанням, їх безвідплатне відчуження і перехід у користування всіх трудящих на зрівняльній основі. По суті, партія більшовиків брала на озброєння есерівську аграрну програму. Соціалізація землі Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат була легализована Декретом про землю.

Аграрні перетворення перших років Радянської влади зняли основну частину класових суперечностей, які нагромаджувались всередині селянства. Якщо раніше на селі гостро відчувалося протистояння двох більш-менш сформованих класових спільностей – пролетарів та напівпролетарів, з 1-го боку, і куркулів – з другого, то за нових мозгов класів Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат позиції всього селянства почав уособлювати середняк. Середняцькими стали майже половина бідняцьких господарств і три четверті куркульських. Куркульський клас, який почав формуватися ще в дореволюційному селі, перетворився на прошарок всередині селянства.

Соціалістичне будівництво у перші роки Радянської влади здійснювалося на воєнно-комуністичних засадах. Система воєнного комунізму передбачала продуктообмін між містом Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат і селом при забороні торгівлі, націоналізаю всієї промисловості, включаючи дрібну, встановлення практики замовлень-нарядів на державних підрпиємствах при максимальній централізації управління промисловістю (главкізм), поступове згортання грошового обігу. Винекнення воєнно-комуністичної практики та ідеології пов’зувалося не лише з прогалинами в марксистській теорії на початковій стадії її розвитку, если соціалізм по суті був Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат лише доктриною, непідтвердженою життям, а й з необхідністю вистояти у складних умовах згортання громадянської війни та воєнної інтервенції. Однак вже в умовах переходу до мирного будівництва було прийнято ряд воєнно-комуністичних дерктів, спрямованих на далее згортання сфери грошового обігу. Зокрема, у грудні 1920р. з’явилися декрети про безплатність розподілюваних Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат по картках продуктів, а також поштово-телеграфних і телефонних послуг. З початку 1921р. безплатним стало користування житлом, водопроводом, каналізацією, газом та електрикою. Припинилося стягнення грошових податків.

Радянський уряд прагнув налагодити “державну організацію розподілу продуктів замість приватної торгівлі, промислових продуктів на село”. Положення про витіснення торгівлі планомірно Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат організованим розподілом у рамках споживчо-виробничих комун увійшло до підготовленого Леніним начерку проекту нової партійної прграми. В умовах розруху у промисловості обмін між містом і селом набув форми продовольчої розкладки, если всі товарні лишки забирали у селян майже безкоштовно. Селянські маси реагували на продрозкладку скороченням обсягу вироблюваної продукції, і тоді, щоб запопігти Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат цьому VІIІ з’їзд Рад у грудні 1920р. висловився за встановлення кожному селянському господарству обов’зкових завдань по засіву. Цей крок (ніесли не реалізований) був таким же логічним продовженням продрозкладки, як і заборона торгівлі.

Після виходу з війни партія не збиралась відмовлятися від воєнно-комуністичних способів. Схвалений VIII Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат з’їздом Рад план ГОЕРЛО мав виконуватись перш за все за рахунок розкладки з селянських господарств.

Життя показало, однак, що селяни не мирилися з продрозкладкою, забороною торгівлі, директивним плануванням посівних площ. Все це йшло врозріз з їх життєвими інтересами. Як тільки війна закінчилась, селянське невдоволення набуло гострих форм. Стягнення Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат продрозкладки проходило з величезними труднощами. У хлібовиробничих районах виник і поширився політичний бандитизм. Зростання продовольчих труднощів поглибило господарську розруху. У березні 1921р. відбувся Х з’їзд РКП(б), який проголосив заміну продовольчої розкладки продовольчим податком. Це рішення було принциповим кроком на шляху впровадження економічної політики. У промові Леніна на Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат Всеросійській продовольчій нараді 16 червня 1921р. вперше з’являється термін “нова економічна політика”. Уперше здесь припусккається можливість торгівлі не тільки в місцевому обороті. Уперше перед більшовиками ставиться завдання вчитися контролювати ринок.

Еволюція традиційних для марксистів поглядів на торгівлю і ринок, яка відбулася за перший рік непу, створила нову ситуацію у питанні Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат про соціалістичні перспективи села. Замість колгоспу, для якого властивим було відчуження безпосереднього виробниа од землі та інших засобів виробництва, у центрі по-соціалістичному організованого сільського господарства ставав кооператив дрібних товаровиробників. Кооперація цілком відповіотдала селянській природі, а тому робила перехід до соціалізму простим, легким і доступним для селянина.

Впроваджена В Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат. І. Леніним нова економічна політика – явище складне. В її основі – заміна продрозкладки податком, дозвіл вільного продажу селянами товарних лишків, допущення в економіку приватного капіталу. Проте у непі була ще одна важлива грань: запровадження вартісних, товарно-грошових відносин безпосередньо в економіку соціалістичного сектора, відмова від воєнно комуністичної Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат моделі соціалізму, яка склалася в роки громадянської війни. У цьому розумінні тривалість непу не може лімітуватися рамками перехідного періоду від капіталізму до соціалізму. Хоч Ленін не встиг теоретично обгрунтувати новий погляд на соціалізм, у практичній діяльності Радянського уряду з 1921р. було взято курс на відмову від воєнно-комуністичних способів управління підприємствами на Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат заміну їх способами економічними, госпрозрахунковими . Однак і в практичній сфері Ленін не встиг реалізувати всі задуми.

Замість плати за ресурси в бюджет почали відраховувати промисловий податок, потім податок з обороту, тобто платежі, які не мали прямого зв’зку з плодами внутріпромислового господарювання. В их через відхилення цін од вартості Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат акомулювалися нагромадження інших галузей. Одже, з 1923р. оформилась залежність майбутнього розгортання промисловості (індустріалізації) від бюджету.

Цей принциповий відступ від Ленінської економічної політики відбувався непомітно як для сучасників, так і для істориків. Адже відмовлялися від задуму, що не встиг увійти в життя. Проте нова економічна політика одразу втратила динамізм. В Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат обрисах соціалізму, що будувався, знову стали помітні воєнно-комуністичні риси. Яскравим прикладом зростаючого в народному господарстві впливу адміністративного начала служить зовні непомітна трансформація ленінського плану кооперування населення. Хоч мережа кооперативів різного профілю розвивалася на селі посиленими темпами, вищою формою кооперативного руху стали вважати колгоспи в тих Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат їх формах, які виникли в роки воєнного комунізму.

Оскільки прмисловість “посадили” на бюджет, треба було вишукувати нові джерела бюджетних доходів. Ще восени 1923р. відновили горілчану монополію. Проте ні горілчана монополія, ні емісія не могли бути головним джерелом доходів бюджету. Ця роль завжди належала сільському господарству. Випробували й відповідний механізм Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат вилучення селянських коштів. Керуючись ідеєю народногосподарського оптимуму дерективи з’зду визначали досить високі темпи індустріалізації, колективізації сільського господарства і піднесенням матеріального добробуту трудящих.

Керуючись в основному дерективами, Держплан розробив два варіанти п’ятирічки – відправий і оптимальний. У квітні 1929р. XVI конференція ВКП(б) схвалила оптимальний варіант, а через місяць, на Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат V з’зді Рад він став законом. Проте цей закон залишився на папері. Перша п’ятирічка, яка почалася з жовтня 1928р., виконувалась за сумою щорічних планів, які не мали майже нічого спільного із затвердженим п’ятирічним планом.

Справа у тому, що п’ятирічка ще у формі деректив ХV з’їзду Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат ВКП(б) мала фундаментальний недолік: “ножиці цін”(розрив у цінах). Селяни не давали на це згоди і взимку 1927-1928 років удобно припинили підвезення хліба на ринки. У країні спалахнула хлібозаготівельна криза. Виїхавши у січні 1928р. на хлібозаготівлі до Сибіру, Сталін у серії виступів перед партійними працівниками розгорнув прграму з трьох пунктів Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат:

- зажадати від куркулів негайної здачі всіх надлишків хліба за державними цінами, а на випадок відмови – застосувати надзвичайні входи і конфіскувати надлишки;

- у найближчі 3-4 роки провести часткову колективізацію сільського господарства;

- услід за частковою провести суцільну колективізацію сільського господарства.

Колгоспи були потрібні Сталіну, щоб подолати хлібозаготівельну кризу і одержати від села Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат додаткові кошти на індустріалізацію. Надзвичайні входи були придатні для вилучення готової продукції. З їх допомогою неможливо було змусити селян-одноосібників постійно виробляти товарний хліб. Одже, одразу після ХV з’їзду ВКП(б) Сталін відійшов від курсу соціалістичного будівництва, накресленого в дерективах по п’ятирічному плану. Замисливши в свирепому Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат 1928р. скасування непу, примусове об’єднання селян у колективні господарства і накладання продрозкладки на колгоспи, Сталін словестно усе це заперечував.

“Рік величавого перелому” характеризується не тільки переходом до суцільної колективізації селянських господарств при розкуркуленні їх заможного прошарку, а й швидким згортанням ринку, наростанням в економіці розподільчих, воєнно Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат-комуністичних рис. У містах відбувався перехід до нормової торгівлі. Призначені для села промтовари теж були вилучені з вільного продажу й увійшли до фонду отоварювання заготівель на контракційній основі.

Ліквідація непу, перехід до суцільної колективізації зустріли опір з боку найстаріших членів Політбюро – М. І. Бухаріна, О. І. Рикова і М. П. Томського. У Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат групи Бухаріна не виявилось альтернативної програми у найважливішому для долі соціалізму питанні про темпи індустріалізації. Відкинувши у 1923р. разом з іншими членами партійно-державного керівництва курс Леніна на самофінансування і повний госпрзрахунок у соціалістичній промисловості, вони потім – хоч-не-хоч – згоджувались і на “нажоці цін”, і на Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат обмежене застосування надзвичайних заходів про те на ліквідацію непу вони згодитись не могли.

Сталін переміг під прапором боротьби за прискорену індустріалізацію країни. Здобувши абсолютний контроль над партією і державою, він негайно перейшов до авантюристичної лівацької політики “стрибка” в індустріалізації. Утруднень у фінансуванні капітального виробництва більше не існувало, хоч через Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат відсутність справжнього госпрозрахунку промисловість самостійно заробляла порівняно небагато.

1928р. Сталін ще не міг відкинути рішення XV з’їзду партії

про часткову колективізацію на добровільній основі. Після того, як опір групи Бухаріна було зламано, перегляду цього рішення ніщо не перешкоджало. Механізм “стрибка”, складовий елемент якого становила суцільна колективізація, було запущено.

Рік величавого перелому Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат характеризувався остаточним відступом до політики воєнного комунізму. Початок форсованої колективізації збігся з практичною забороною торгівлі і введенням практики планових завдань щодо здавання державі хліба та інших сільськогосподарських продуктів з розкладкою плану по кожному селу, колективному або індивідуальному господарству. Проте розкладка виявилася ефективною тільки наступного року, если кількість колгоспів зросла Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат, а невиконання плану стало каратися розкуркуленням. З літа 1930р. поширилась практика твердих завдань щодо здачі всіх “лишків”. Повернення до непопулярного воєнного комунізму термінологічно маскувалося. Методи воєнно-комуністичного штурму було названо “новим етапом непу”. Поняття “продрозкладка” замінювалося поширеним терміном “план”.

Перша колгоспна весна 1930р. була обіцяючою. Україна одержала непоганий Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат сбор. Було здано по 4,7 центнера з гектара – рекордний показник товарності за всі роки Радянської влади. Створювалися уявлення, що колгоспне село здатне забезпечити “стрибок” в індустріалізації. Селян результати першого року суцільної колективізації привели в шоковий стан. Хоч грізне слово “прдрозкладка” не вживалося, в колглспне село повертався напівзабутий побут десятирічної Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат давнини. Ринок зникав. Гроші втрачали свою купівельну спроможність. Фонд отоварення заготівель був мізерний, а заробтки в громадському господарстві – злиденними. Щоб прогодуватися, треба було розраховувати в основному на присадибну ділянку. Проте кількість колгоспів зростала. Після березня 1930р. адміністративний тиск на одноосібників став вважатися перегином. Це не означає, що колективізація втратила Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат примусовий нрав. Господарювати індивідуально ставало дедалі важче: одноосібників розкуркулювали, обкладали “твердим завданням ” та високими податками, тоді як колгоспники одетжували податкові підьги. До кінця 1932р. на Україні колективізували майже 70% селянських господарств з охопленням понад 80% посівних площ. Не менш високого рівня колективізації досягнули в інших зернових районах. Колективізація супроводжувалася експропріацією заможного Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат прошарку селянства і руйнування розвинутої системи сільськогосподарської кооперації. Продрозкладка вела до швидкого зростання кризових явищ. Найістотнішим проявом кризи, яка охопила молодий колгоспний лад, була цілковита незацікавленість селян у розвитку громадського господарства, їхнє пряме небажання працювати.

До початку суцільної колективізації в колгоспах панувала “поденщина”. Іноді доходи розподілялися по їдцям або кількості Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат робітників в сім’ї. Колгоспцентр СРСР у директиві від 6 червня 1930р. “Про оцінку і облік праці у колглспах” висловився за впровадження нової економічної категорії – трудодня, який давав змогу враховувати не тільки кількісні, а й якісні результати роботи. У 1932р. переважна більшість колгоспників до організації праці за трудоднями. Проте Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат в самому порядку нарахування їх існувало багато недоліків. Один з найсерйозніших – дискримінація праці польових працівників викликана насамперед бюрократизацією управлінської сфери через відсутність справді демократичних норм у примірному Статуті сільськогосподарської артілі. У 1930-1931рр. У колгоспах створювалися тимчасові бригади – на період сільськогосподарської кампанії. Непостійний склад пригад і незакріпленність робочої худоби, реманенту Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат, земельних ділянок тягли за собою знеосіблення і зрівнялівку. Під час збиральної кампанії і обмолоту запанував цілковитий розгардіяж і безладдя. Бригади розпалися, на ровоту виходив хто хотів, праця організована не була. Планів не мали. Боту зволікали. Хліб осипався, просапних не збирали зовсім. Розкрадвння пішло навалою, вдень і вночі з Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат поля возили на глазах у всіх, розтягали колгоспний хліб. Обліку не було.

Партійний вплив на стан справ у колгоспах відчувався слабо. З кількісного та якісного боку, а також за своєю організаційною структурою партійні організації не стали на належній висоті. Нечисленність сільської парторганізації і специфіка складу(переважали члени партії, які займали керівні Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат посади, а також агрономи, лікарі, вчителі та інші спеціалісти) перешкоджали переходу від територіального до виробничого принципу в її побутові. А життя вимагало розв’язати питання про організацію партійного осередку безпосередньо в колгоспі. У свирепому 1931р. ЦК партії прийняв “положення про осередок ВКП(б) у колгоспах”. Відповідно до нього сільські Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат осередки в районах суцільної колективізації обов’язково мали бути перетворені на колгоспні. Найпоширенішими були міжколгоспні організації, які об’днували по 5-6, а іноді більше 10 колгоспів у кількох населених пт. З жовтня 1930р. до кінця п’ятирічки на Україні через кожних два дні з’являлася нова машинно-тракторна станція. Наприкінці Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат 1932р. в республіці діяло їх 592 – обслуговували половину колгоспів, переважно величавых. Та розгортання мережі – лише частина справи. Интенсивно впливати на організаційно-господарське зміщення колгоспів МТС ще не могли.

При аналізі причини дезорганізації колгоспного виробництва не можна відкидати неготовності основної маси колгоспників до колективної праці. Дрібнобуржуазна психологія середнього селянина, який Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат раптово для для себя опинився в колгоспі, нерідко виявлялася в низькому рівні дисйипліни, безвідповідальному ставленні до усуспільненого майна й худоби, байдужості до всього, що було за межами власної присадибної ділянки. І всеж безуспішність спроб реалізувати в масовому масштабі входи щодо організаційно-господарського зміщення колгоспів, які добре для себя зарекомендували Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат в передових артілях, пояснювалася, насамперед, не особливостями селянської психології, а руйнівним впливом продрозкладки. З 1-го боку селяни не могли почути для себя господарями у власному колгоспі, тому що вироблена колективною працею продукція не стала власністю колектива. З іншого боку, вони знали, що колгоспи утворенні шляхом об’єднання їхніх власних засобів виробництва Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат. Колізія розв’язувалась просто: колгоспники починали забирати продукцію, вироблену в громадському господарстві, до її оприбуткування і вивозу. Такі дії кваліфікувалися як крадіжка. У 1932р. крадіжками займалися від 85 до 90% колгоспників. Воровали, щоб забезпечити для себя продуктами харчування або щось заробити прдажею. На ринку, який існував удобно незаконно, ціни на Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат продукцію сільського господарства до кінця першої п’ятирічки зросли в 30 разів. Колгоспники застосували своєрідну стратегию соботажу хлібозаготівель: намагалися приховвти при обліку справжні розміри врожаю, залишали зерно в соломі при обмолоті, щоб згодом потайки перемолотити її другий раз – для для себя.

Замість того, щоб покінчити з виробничими відносинами, які змушували колгоспників красти Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат власну продукцію, Сталін та його найближче оточення обрали шляхи репресії. Хоч издавна вже було оголошено про ліквідацію куркульства як класу, Молотов знову заговорив про загрозу збоку куркуля, який нібито організував на селі розкрадання хліба та іншого колгоспного добра, аби шкодити громадському господарству колгоспників, виконанню ними державних Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат завдань. ВЦВК і РНК СРСР 7 серпня 1932р. прийняли постанову “Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та про зміцнення громадської (соціалістичної) власності”. Відповідно до цього законодавчого акту розкрадання майна колгоспів і кооперативів каралося розстрілом, а за пом’якшуючих обставин – бозбавлення волі на строк не менше 10 років. 22 серпня 1932р Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат. ВЦВК і РНК СРСР прийняли постанову ”Про боротьбу із спекуляцією”.Спекуляція каралась ув’язненням в концтаборі на строк від 5 до 10 років без права застосування амністії.

Руйнівний вплив продрозкладки на продуктивні сили сільського господарства повною мірою виявився 1931р., если в колгоспі об’єдналася більшість сільського населення України. Однак дезорганізація і деградація громадського виробництва Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат голгоспів не позначилася на поставках державі: їх стягували залізною рукой. Зате рівень життя колгоспників, який залежав від ”залишкового” принципу плати праці. Уже в перші місяці 1932р. в багатьох сільських районах вичерпалися припаси продовольства насамперел хліба. Над колгоспниками зависла загроза голоду.

В сільському господарстві України спостерігався катастрофічний стан Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат. Посівна кампанія затяглася до кінця червня і все ж недосіяли понад 2млн гектарів, відведені під чорний пар площі перетворилися на розсадник бур’янів. Через те, що просапних культур не обробляли, частина посівів загинула. На площах, що залишилися, сбор був невисокий, незважаючи на задовільні погодні умови.

15 квітня 1932р. завідуючий приймальною Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат інформував Лозовський райком партії про стан артілі ”Червоний Жовтень”: у колгоспі 70 дворів, 260 їдців, хліба вистачило тільки до 1 свирепого, колгоспники вживають як їжу винятково буряк, через що хворіють, було чотири випадки голодної смерті, хворих – 50 чоловік. 25 квітня в Решетилівський райком партії надійшла інформація за скаргою групи громадян хутора Степового Піщанської сільради: план хлібозаготівель Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат виконано, проте вони залишилися зовсім без хліба, нема й картоплі, люди пухнуть з голоду. 25 квітня в приймальну надійшов лист з артілі “12 Жовтень” Дворічанського району: в громадському господарстві було 300 жеребцов, а залишилося 5, селяни кидають артіль і розбігаються. Ті, хто залишився, пухнуть з голоду. Тоді ж група колгоспників артілі “Трактор” Сумського Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат району написала: в хлібозаготівлі взяли все зерно, колгоспники не мають хліба й картоплі, без фуражу залишилася худоба. Балтійський мореплаватель, який побував у відпустці в селі Петрушки біля Києва, писав: непрацездатним хліб не видають, припаси його, в тому числі страховий фонд, передано в хлібозаготівлі, є випадки голодної смерті Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат. 14 травня приймальня одержала листа від обитателя Остерського району такового змісту: “Я желаю жити, але не можу, вмираю з голоду. Як у нас в селі Крихаєві, так і по цілому району Остерському настояща голодовка: пуд муки ржаної 100 крб, пуд картоплі – 20 крб, і то ніде не купиш і много випадків: дяько Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат купив пуд, дав 100 крб, а від нього міліція отобрала. У Крахаєві одкрився тиф голодний, приїхала бригада з району докторов, закрили школу і ну ліквідіровать тиф. Навезли з району продуктів, підкормили больних і не стали дохнуть з голоду. В селі умерло з голоду три душі здорових, много дітей і старих. В Остерському Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат районі зареєстровано захворювання тифом по 15 селах, в Крихаєві було 90 випадків, з их четыре померло”.

Єдиним для 1932р. нововведенням у взаємостосунках між містом і селом був дозвіл торгівлі для колгоспів, колгоспників та одноосібників за цінами вільного ринку. Зроблена з воєнно-комуністичних позицій спроба налагодити плановий продуктообмін між містом Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат і селом була офіційно визнана неспроможною. Проте на поточну ситуацію постанова не вплинула. Адже торгівля хлібом дозволялася тільки після виконання заготівельного плану, з 15січня 1933 року.

Сталін сліпо вірив у дієвість обов’язкових постанов, незалежно від того, чи відповідають вони реальним інтересам і відносинам. Він думав, що делему жнив Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат 1932р. можна розв’язати прийняттям закону, в якому були б передбачені входи проти виявлених раніше хиб. У постанові РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 5 липня 1932р. “Про збиральну кампанію 1932 року” висувалася вимога запроваджувати скиртування: своєчасно скошений і заскиртований хліб не міг тривалий час зберігатися в полі. З метою Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат заохочення колгоспників дозволялося вже при обмолоті видавати аванси в рахунок натуральної частини доходів в обсязі 10-15% фактично обмолоченого хліба. Це був певний крок уперед від ”залишкового” принципу оплати трудоднів: раніше хліб на трудодні видавали тільки взимку, після виконання заготівельного плану. 1932р. було заскиртовано більше скошеного хліба, ніж у попередні роки Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат. Втрати від обсипання зменшилися. Зате тривале зберігання хліба в полі викликало масове розмноження гризунів. На засіданні Раднаркому УРСР 11 листопада 1932р. вказувалося, що поширення польових мишей набуває розмірів стихійного лиха. Щоб не вмерти з голоду колгоспники ціною надлюдської праці розкрили мишачі нори на площі 120 гектарів. У итогі вдалося одержати 17 центнерів доброякісного Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат зерна. В кожній норі було від 2 до 6кг пшениці.

1932р. втрати врожаю позначилися вже не тільки на життєвому рвні колгоспників, а й на хлібозаготівлях. До першого листопада від селянського сектора України надійшло лише 136млн пудів хліба. Мляво відбувалися заготівлі і в інших регіонах країни. Централізовані ресурси хліба та інших видів продовольства Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат швидко танули. Це викликало скорочення і без того низьких норм видачі продуктів за картками для робітників та службовців. Різко зменшився хлібний експорт, що призвело до майже десятикратного збільшення дифіциту зовнішньоторговельного балансу порівняно з 1929 роком. Зростання короткострокової заборгованості обумовило появу на західних валютних ринках чорної біржі радянських векселів. Прострочення платежів Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат загрожувала непередбаченими наслідками, і з поточних рахунків іноді доводилося розплачуватися валютою, одержаною від продажу національних художніх цінностей. Саме тоді з головних музеїв країни назавжди пішли за кордон сотні творів величавых живописеців.

Є безліч фактів, які незаперечно доводять злочинний нрав діяльності надзвичайних комісій надісланих Сталіним у листопаді 1932р Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат. до Харкова, Ростова-на-Дону і Саратова із завданням взяти хліб за будь-яку ціну. Надзвичайну комісію на Україні очолив Молотов.

Комісія Молотова не приймала власних постанов, а діяла від імені партійно-державного керівництва республіки. Діяльність її розпочалася з прийняттям постанов ЦК КП(б)У від 18 листопада і РНК УРСР від Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат 20 листопада 1932р., майже ідентичних за змістом і під однаковою назвою – “Про входи по посиленню хлібозаготівель”. Постановами передбачалося, що в артілях, де під час жнив допускали авансування колгоспників понад встановлену норму (15% від фактичного обмолоту), мають організувати повернення нелегально розданого хліба. Вводилася практика натуральних штрафів (м’ясом, картоплею та іншими Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат продовольчими продуктами – на випадок відсутності припасів зерна) колгоспників та одноосібників-боржників по хлібозаготівлях. Ключовим серед репресивних заходів був дозвіл райвиконкомам перераховувати в хлібозаготівлю всі створені в колгоспах натуральні фонди – насіннєвий, продовольчий і фуражний.

Села, які мали особливо велику заборгованість по хлібозаготівлях заносились на “чорну дошку”. Статут “чорної Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат дошки” означав фактичну блокаду: селяни позбавлялися права на виїзд, і якщо в селі не було продовольчих припасів, люди гинули голодною смертю. Велике село Гаврилівка загинуло майже повністю. Лише з 15 грудня 1932р. було допустимо продавати угасал, сірники та інші промтовари у селах, за винятком 82 районів 5 областей, які найбільше заборгували по хлібозаготівлях Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат.

Вилучення оченьї кількості колгоспного хліба способами продрозкладки на перших порах докорінно поліпшило непросту ситуацію в зовнішній торгівлі. Справді, у 1926\27р., если хлібозаготівлі відбувалися шляхом закупок на ринку, було вивезено приблизно130млн пудів. У 1928р., если вибухнула хлібозаготівельна криза, вивезти вдалося лише 27 млн пудів, а в 1929р. – 11 млн пудів. Якраз Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат у цей час почалася світова криза, що з особливою силою вдарило по радянській зовнішеій торгівлі. Ціни на сировину, що вивозилася, впали значно нижче, ніж ціни на устаткування, що ввозилося. Отже, треба було експортувати зночно більше сировини, щоб одержати ту саму валютну вирочку.Продрозкладка спочатку отдала можливість збільшити експорт зернових. У 1930р Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат. він зріс у 27 разів – до 298 млн пудів, у 1931р. – досяг оченьї величини за весь післяреволюційний період – 316млн пудів. Воднораз продрозкладка викликаючи прогресуючий параліч, сільськогосподарського виробництва, різко зменшила, в кінцевому підсумку, експортні ресурси.

Хлібозаготівлі подовжувалися навіть у першій декаді свирепого 1933 року, если селяни почали гинути від голоду. Удобно на Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат всій території України в сільській місцевості тоді вже не існувало скільки-небудь величавых припасів продовольства.

Повна безвихідь ситуації змусила на Дніпропетровщині звернутися до апсолютно неморального засобу – нагороди за донос. Кожний, хто вказував, де сусід ховае зерно, одержував від 10 до 15% виявленого як премю. 17 свирепого цей ”досвід” поширився на всю Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат республіку у формі спеціальної урядової постанови.

Насіннєва неувязка відійшла на другий план після того, як секретар ЦК ВКП (б) Постишев добився прийняття 25 свирепого постанови РНК СРСР і ЦК ВКП (б) про виділення Україні позички в розмірі 20 млн пудів зерна. Фактично, телеграфний дозвіл на викорестання розміщених у республіці державних Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат припасів хліба для харчування голодуючих у розмірі 3млн пудів надійшов 19 свирепого. Всього до кінця квітня республіка одержала 22,9 млн пудів насіннєвої позички, 6,3 млн пудів фуражної позички, 4,7 млн пуді продовольчої позички і 400 тисяч пудів продовольчої допомоги.

Про те, що на селі відбувається щось ужасітливе, знали всі. Біженці заповнювали мі100 і вмирали сотками просто Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат на вулицях. Інформація про голод проникала й за кордон. Намагаючись врятувати від голодної смерті дітей, селяни везли їх до міст і залишали в установах, лікарнях, просто на вулицях. Лавина голодних смертей наростала з місяця в місяць аж до початку літа. Така інформація ретельно приховувалася від народу. Сталін Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат говорив про успіхи міжз’їздівського періоду, з підкресленим напором відзначав, у контексті з цифрами про зростання національного доходу і промислової продукції. Включення до традиційного переліку успіхів нового елемента – даних про зростання населення – не достаточно на меті покласти край різного роду чутки у країні і за кордоном про величезні втрати Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат людей від голоду.

Аналіз даних демографічної статистики 30-х рр. свідчить, що прямі втрати населення України від голоду 1932р. становили близько 150 тисяч чоловік. 1933р. голодною смертю загинуло від 3 до 3,5 млн чоловік. Повні демографічні втрати, включаючи зниження народжуваності, сягали в 1932-1934 рр. 5млн чоловік. Не менше мільона загинуло на Кубані. Голод у Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат 1933р. був наслідком спроби здійснювати соціалістичне будівництво воєнно-комуністичними способами. Проте примусова колективізація і накладена на колгоспи продрозкладка призвели до глибокої деградації сільського виробництва, яка так недешево, так боляче і невідшкодовно обійшлася країні й народові.

Cписок використаної літератури:

1. С. В. Кульчицький “Трагедія голоду 1933” ; т-во “Знання” ;К. 1989;

2. С. В Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.) - реферат. Кульчицький, М. Котляр; “Довідник з історії України”; видавництво “Україна” ; К. 1996golosovaya-i-rechevaya-aktivnost-detej-pri-igre-so-znakomimi-predmetami.html
goloszachitivayupostanogvlenie-otkaz.html
golova-professora-douelya.html